Bài đăng

Khóa đào tạo dành cho các doanh nghiệp

KHÓA ĐÀO TẠO KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH GIỚI THIỆU CHUNG VỀ KHÓA ĐÀO TẠO             Ngày nay, với sự phát triển kinh tế toàn cầu, các vấn đề mới nảy sinh liên tục hàng ngày, hàng giờ. Cuộc sống mỗi ngày của từng người chúng ta, từ nhà quản lý cho đến mỗi nhân viên, luôn phải đứng trước hàng loạt vấn đề cần giải quyết và hàng chuỗi quyết định cần phải ra. Mỗi cá nhân, mỗi tổ chức, doanh nghiệp… không chỉ giải quyết những vấn đề thuộc chuyên môn mà còn phải giải quyết các vấn đề ngoài chuyên môn...             Thành công sẽ đến với những người có năng lực giải quyết vấn đề và ra quyết định trước những vấn đề có liên quan đến công việc và cuộc sống của bản thân. Giải quyết vấn đề liên quan đến việc ra quyết định; và ra quyết định là nhằm giải quyết vấn đề. Chương trình đào tạo KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH đem lại cho người học những công cụ, kinh nghiệm thực tế để giải quyết vấn đề và ra quyết định hiệu quả.    
Các bài đăng gần đây